Potilaskertomus ja Omakanta

potilaskertomus

Meitä kaikkia elämämme aikana koskee jossain välissä sosiaali- ja terveydenalalla tapahtuva tiedonhallinta. Tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista siten, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön. Tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen käytännön mukaan liittyy olennaisesti toetohallintoon. Siten tiedonhallinta on teknisiä ratkaisuja laajempi näkökulma, koska se siältää esimerkiksi organisaatioiden toiminnan ja tiedonkulun yhdistämistä. Tietoa voidaan ajatella ”datasta viisauteen” -ketjuna, jossa tiedonhallinta mahdollistaa erilaisten tietovirtojen hyödyntämistä. Jotta tietojen hallinnointi onnistuisi, on tiedonhallinnassa pohdittava esimerkiksi tiedon omistajuutta ja tiedon käytön vastuita. Tiedon tulee olla tietysti käytettävässä muodossa, luotettavaa ja laadukasta. Tietojen saatavuus ja luovuttaminen kuuluvat olennaisesti tiedonhallintaan, samoin kysymykset tieturvasta ja tietosuojasta. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää tuottavuutta, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos eli THL vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisesta ohjauksesta. THL toimiikin yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tilastoviranomaisena THL vastaa tilasto- ja rekisteritietovarantojen sekä kansallisten luokitusten ylläpidosta ja kehitystyöstä.

Laki säätelee

THL:n tilasto- ja rekisteritietojen keruuta säätelevät tilastolaki (280/2004), laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta (409/2001) sekä THL:n ylläpitämiä rekistereitä koskevat erityislait ja asetukset. Tilastolaissa on esitetty tietojen keruun yleisperiaatteet. Muissa laeissa säädetään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten, laitosten ja ammattihenkilöiden velvollisuudesta salassapitovelvollisuutta koskevien säännösten estämättä luovuttaa laeissa määriteltyjä tietoja THL:lle. Yksi suurimmista rekistereistä on potilasrekisteri tai potilaskertomus, joka koskettaa meitä kaikkia suomalaisia.

potilaskertomus-2

Mikä potilaskertomus on?

Potilaskertomus sisältää kaikki potilaan hoidosta kertovat dokumentit ja sen tehtävänä on varmistaa, että potilasturvallisuuden kannalta tärkeät tiedot ovat saatavilla nopeasti ja luotettavasti. Potilaskertomus sisältää kaikki potilaan hoidosta kertovat dokumentit. Siirtyumä paperisesta potilaskertomuksesta moderniin järjestelmään on mullistanut tiedon saatavuuden: tiedot esimerkiksi sairauksista ja aiemmin annetusta hoidosta ovat luotettavalla tavalla käytettävissä oikeassa paikassa. Tämä mahdollistaa myös vielä älykkäämmät järjestelmät, jotka tukevat ja helpottavat lääkärin  työtä. Potilaskertomus on myös kriittinen järjestelmä: ptilasturvallisuus ja tietosuoja edellyttävät aina rikkomatonta tietoturvaa ja potilastietojen oikeellisuutta. Alueellisten terveydenhuollon tietojärjetselmien avulla tarpeelliset tiedot ovat saavutettavissa yli kunta- ja organisaatiorajojen. Sosiaali- ja terveydenhuolto eivät ainoastaan pidä rekistereitä asiakkaistaan, vaan kasinot keräävät myös tieto asiakkaistaan. Kasinoilla on myös erittäin tiukat tietoturvatoimenpiteet, sillä jos asiakastiedot vuotaisivat kolmansille osapuolille, se voisi olla vahingollista. Saat lisää tietoa turvallisista kasinoista Ilmaiskierroscasino -sivulta. Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi potilasrekisterin tietoja tarvitsevat kansalaiset itse. Tulevaisuudessa potilas on yhö aktiivisemmin mukana oman hoitonsa suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa.

KanTa -palvelu

Suomessa on vuosina 2003—2088 aikana laadittu määrittelyt valtakunnallisesti yhteensopiville potilaskertomuksille. Osaltaan tämä auttaa Kansaneläkelaitoksen ylläpitämän keskitetyn kansallisten terveystietojen sähköiselle arkiston (eli KanTa) yhteiskäyttöä eri tietojärjestelmien keskinäistä tiedonvaihtoa. Sähköinen resepti, Lääketietokanta, Potilastiedon arkisto ja tiedonhallintopalvelu sekä Omakanta ovat suomalaisia julkisia palveluja. Nämä yhdessä muodostavat Kanta -palvelun. Kansalliseen Terveysarkistoon muodostuu vähitellen sähköinen potilastietojen kansio, johon koottua tietoa voidaan antaa hoitoa antavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön potilaan haluamassa laajuudessa ja tietoa pääsee myös potilas itsekäyttämään. Tämän sähköisen potilastietorekisterin myötä potilas voi asioida huoletta missä tahansa terveydenhuollon palvelupisteessä. Potilas saa itse määritellä aina itse, ketkä pääsevät näkemään hänen tietonsa.

Omat tiedot voi tarkistaa

Potilas voi itse katsella omia tietojaan Omakanta -palvelussa, josta näkee omat tiedot Kansallisessa terveysarkistossa. Omakanta -palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella. Palvelu on avoin kaikille täysi-ikäisille, joilla on suomalainen henkilötunnus. Omakannassa näkyvät muun muassa poliklinikkakäynneiltä tallennetut tekstit. Omakannassa on näkyvillä myös diagnoosit, toimenpiteet, kriittiset riskitiedot, lääkitystiedot sekä reseptit. Käyttäjä voi kuitata lukeneensa Potilastiedon arkiston informaation sekä asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä. Kanta -palvelut ovat pilvipalveluita. Palveluiden teknisestä toimivuudesta, ylläpidosta, sertifioinnista ja yhteensopivien järjestelmien testauksesta vastaa Kansaneläkelaitos.